Click here for the English version

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG YOUBID
NR 1/2019
przyjęty 31 marca 2019 r.
obowiązujący od 31 marca 2019 r.

1.
DEFINICJE

Zdefiniowanym poniżej terminom w niniejszym dokumencie należy nadawać następujące znaczenie:

APLIKACJA – aplikacja „YouBid”, dostępna w GooglePlay, AppleStore, Microsoft Store lub innych oficjalnych skepach, autorstwa YOUBID, „YouBid” stanowi zarejestrowany znak towarowy chroniony prawem ;

BID – zapytanie ofertowe sformułowane przez GOŚCIA w APLIKACJI, w odpowiedzi na które HOTEL przedstawia OFERTĘ zawarcia UMOWY.

GOŚĆ – osoba posiadająca konto użytkownika w APLIKACJI, zawierająca UMOWĘ za pośrednictwem APLIKACJI;

HOTEL – podmiot świadczący USŁUGĘ HOTELOWĄ na postawie VOUCHERA, na zasadach określonych w OFERCIE oraz REGULAMINIE;

LICENCJA – dokument określający warunki korzystania z APLIKACJI przez osoby trzecie (End User Licence Agreement), której treść dostępna jest w APLIKACJI;

OFERTA – propozycja warunków na jakich GOŚĆ oraz PARTNER mogą zawrzeć UMOWĘ, przedstawiona przez HOTEL, w APLIKACJI, na podstawie BIDU;

PARTNER – YOUBID bądź osoba trzecia, którą YOUBID upoważnił do zawierania UMÓW w danym kraju;

REGULAMIN YOUBID – niniejszy dokument;

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.Urz.UE.L.nr 119 );

UMOWA – umowa zawierana pomiędzy GOŚCIEM a  PARTNEREM o świadczenie usług hotelowych;

USŁUGA HOTELOWA – usługa polegająca na zapewnieniu wskazanym w VOUCHERZE osobom noclegu o warunkach określonych w OFERCIE, na podstawie VOUCHERA nabytego w aplikacji;

VOUCHER – imienny dokument stanowiący potwierdzenie zawarcia UMOWY wygenerowany w APLIKACJI, na podstawie którego HOTEL świadczy USŁUGI HOTELOWE na rzecz osoby w nim wskazanej – GOŚCIA lub osoby trzeciej (poprzez ujawnienie VOUCHER zawiera imię, nazwisko oraz adresu e-mail uprawnionej osoby).

YOUBID – YOUBID Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, Polska, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000746609,

2.
ZASTRZEŻENIE

 1. REGULAMIN określa zasady świadczenia usług, w tym usług drogą elektroniczną.
 2. REGULAMIN ma zastosowanie do wszystkich usług oferowanych przez PARTNERA za pośrednictwem APLIKACJI. Korzystając z aplikacji, GOŚĆ potwierdza, że zapoznał się z REGULAMINEM i akceptuje jego postanowienia.
 3. APLIKACJA wraz z całym systemem zawierania UMÓW stanowi wyłączną własność YOUBID i udostępnia jest wyłącznie do użytku konsumenckiego (B2C). Wykorzystywanie z APLIKACJI lub systemu zawierania UMÓW przez przedsiębiorców (B2B) wymaga uprzedniej, pisemnej (pod rygorem bezwzględnej nieważności) zgody YOUBID. Jakakolwiek odsprzedaż zawartości APLIKACJI, umieszczanie do niej linków głębokich bądź jakiekolwiek wykorzystanie niezgodne z LICENCJĄ jest zabronione.
 4. APLIKACJA nie umożliwia oferowania świadczenia jakichkolwiek usług przez konsumentów innym konsumentom (C2C).
 5. Za pośrednictwem APLIKACJI zawierane są UMOWY pomiędzy GOŚCIEM a PARTNEREM. UMOWY te mogą uprawniać do żądania świadczenia USŁUG HOTELOWYCH GOŚCIA bądź wskazaną przez niego osobę trzecią – w takim wypadku GOŚĆ odpowiada za działania lub zaniechania osoby wskazanej w VOUCHERZE jak za własne działania lub zaniechania. UMOWY zawarte są z zastrzeżeniem, iż USŁUGI HOTELOWE nie są świadczone bezpośrednio przez PARTNERA lecz przez osobę trzecią – HOTEL. PARTNER ponosi jednak odpowiedzialność za działania i zaniechania HOTELU jak za własne działania. Osobą uprawnioną do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, niezależnie od tego, kto został wskazany w VOUCHERZE, jest GOŚĆ, jako strona UMOWY, niemniej jednak osoba trzecia wskazana w VOUCHERZE jest uprawniona do żądania świadczenia USŁUG HOTELOWYCH bezpośrednio na swoją rzecz, a także dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. UMOWY zawierane są na podstawie OFERT składanych w ramach APLIKACJI przez HOTELE – dla uniknięcia wątpliwości wyjaśnia się, iż OFERT tych nie należy traktować jako zobowiązania HOTELU do zawarcia UMOWY z GOŚCIEM, lecz jako propozycję warunków, na jakich GOŚĆ zawrze UMOWĘ z PARTNEREM.
 6. Oczywiste błędy (omyłki pisarskie) znajdujące się w REGULAMINIE, VOUCHERZE, OFERCIE lub LICENCJI nie są wiążące.

3.
SPOSÓB NABYCIA VOUCHERA – ZAWARCIA UMOWY HOTELOWEJ

 1. Korzystanie z APLIKACJI w sposób pozwalający na zawieranie UMÓW i uzyskanie statusu GOŚCIA możliwe jest wyłącznie po:
  1. pobraniu APLIKACJI z oficjalnego źródła;
  2. dokładnym zapoznaniu się i zaakceptowaniu:
   1. LICENCJI;
   2. REGULAMINU;
 • POLITYKI PRYWATNOŚCI

i zainstalowaniu APLIKACJI;

 1. utworzeniu konta GOŚCIA w APLIKACJI z unikalnym hasłem zabezpieczającym dostęp do aplikacji. Zabronione jest udostępnianie hasła osobom trzecim oraz tworzenie więcej niż jednego konta przez jedną osobę. GOŚĆ ponosi odpowiedzialność za wszelkie czynności dokonane z jego konta.
 1. Utworzenie konta GOŚCIA wymaga podania następujących informacji: (i) imienia i nazwiska, a także (ii) adresu e-mail (na który zostanie przesłany link aktywacyjny). APLIKACJA nie wymaga podania jakichkolwiek innych danych osobowych, z zastrzeżeniem, iż PARTNER jest uprawniony do ich żądania ich podania (w szczególności adresu zamieszkania, skanu dowodu tożsamości ze zdjęciem i numeru rachunku bankowego), o ile powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności o przeciwdziałaniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu go do tego zobowiązują. W takich wypadkach niepodanie wskazanych, informacji skutkuje zawieszeniem konta w APLIKACJI do czasu podania wszelkich, wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, danych. Zawieszenie konta jest równoznaczne z zawieszeniem do prawa domagania się spełnienia na rzecz gościa lub osoby trzeciej USŁUG HOTELOWYCH. PARTNER nie jest w takim wypadku zobowiązany do zwrotu zapłaconej ceny w jakiejkolwiek wysokości, jak też nie jest odpowiedzialny za jakąkolwiek szkodę (rzeczywistą, bezpośrednią, pośrednią, ewentualną lub utracone korzyści) GOŚCIA lub osoby trzeciej.
 2. Zawarcie UMOWY, na podstawie której GOŚĆ nabywa VOUCHER, na podstawie którego HOTEL świadczy na rzecz osoby w nim wskazanej USŁUGI HOTELOWE odbywa się wyłącznie za pośrednictwem APLIKACJI. Wszelkie odstępstwa od warunków określonych w REGULAMINIE, niezależnie od formy, w której zostaną dokonane, są bezwzględnie nieważne i w żaden sposób nie wywołują skutku wiążącego w stosunku do PARTNERA.
 3. Zawarcie UMOWY, na podstawie której GOŚĆ nabywa VOUCHER, na podstawie którego HOTEL świadczy na rzecz osoby w nim wskazanej USŁUGI HOTELOWE odbywa się w następujący sposób:
  1. GOŚĆ zamieszcza w APLIKACJI BID określając oczekiwane warunki świadczenia USŁUG HOTELOWYCH (APLIKACJA zawiera odpowiednie pola do wypełnienia lub opcje do zaznaczenia) oraz czas oczekiwania na OFERTY (min. 30 minut, max. 120 minut) – UWAGA! Po upływie czasu oczekiwania, OFERTY wygasają – tzn. nie jest możliwe zawarcie na ich podstawie UMOWY;
  2. APLIKACJA, po upływie pewnego czasu, przedstawia GOŚCOWI OFERTY złożone przez HOTELE – OFERTY przedstawiane są w pakietach, o ile na podstawie danego BIDU została złożona więcej niż jedna OFERTA. W przypadku braku OFERT, APLIKACJA wyświetla odpowiednią informację;
  3. CENA USŁUGI HOTELOWEJ WYNOSI NIE MNIEJ NIŻ 120,00 PLN I NIE WIĘCEJ NIŻ 1200,00 PLN. CENA OKREŚLONA W OFERCIE ZAWIERA PODATEK VAT, PODATEK OBROTOWY I WSZELKIE INNE DANINY PUBLICZNOPRAWNE (ZA WYJĄTKIEM OPŁAT LOKALNYCH), A TAKŻE PROWIZJĘ PARTNERA ORAZ WYNAGRODZENIE HOTELU ZA ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELOWYCH, Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ DO CENY MOGĄ ZOSTAĆ DOLICZONE DODATKOWE OPŁATY ADMINISTRACYJNE ORAZ OPŁATY ZA USŁUGI DODATKOWE, NP. MIEJSCE PARKINGOWE– PŁATNE BEZPOŚREDNIO PO PRZYBYCIU DO HOTELU – O ILE W DANEJ OFERCIE WYRAŹNIE ZAZNACZONO, ŻE OPŁATY TAKIE MOGĄ ZOSTAĆ POBRANE. W PRZYPADKU, W KTÓRYM POMIMO TEGO ŻE OFERTA NIE BĘDZIE ZAWIERAĆ ZASTRZEŻENIA O MOZLIWOŚCI POBRANIA OPŁAT DODATKOWYCH HOTEL BĘDZIE DOMAGAŁ SIĘ JAKIEJKOLWIEK ZAPŁATY – PROSIMY O NATYCHMIASTOWY KONTAKT Z INFOLINIĄ PARTNERA (NUMERY INFOLINII PODANE SĄ W APLIKACJI).
  4. w razie wyboru przez GOŚCIA OFERTY, skutecznie zawarcie UMOWY wymaga uiszczenia zapłaty w pełnej wysokości (bez dodatkowych opłat administracyjnych oraz za usługi dodatkowe – które są płatne na miejscu); UWAGA! UMOWA zawierana jest dopiero w momencie zapłaty wskazanej ceny; do tego momentu, wskazanie preferowanej OFERTY w APLIKACJI nie jest równoznaczne z zawarciem UMOWY bądź zarezerwowaniem danego pokoju– cenę należy uiścić przed upływem czasu oczekiwania, o którym mowa w punkcie a. powyżej;
  5. w momencie zapłaty ceny określonej w OFERCIE zawierana jest bezpośrednio pomiędzy GOŚCIEM a PARTNEREM UMOWA, na podstawie której GOŚĆ nabywa VOUCHER, na podstawie którego HOTEL zobowiązany jest świadczyć, na rzecz osoby w niej wskazanej USŁUGI HOTELOWE na warunkach określonych w OFERCIE;

4.
ZMIANA WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG HOTELOWYCH, ANULOWANIE PRZYJAZDU DO HOTELU, NIEPOJAWIENIE SIĘ W HOTELU

 1. Zmiana danych osoby wskazanej w VOUCHERZE możliwa jest wyłącznie za pośrednictwem APLIKACJI i wyłącznie, jeżeli HOTEL wyrazi na to zgodę. PARTNER nie gwarantuje, iż zmiana danych będzie możliwa w każdym wypadku; jakakolwiek zmiana treści VOUCHERA dokonana w inny sposób niż poprzez APLIKACJĘ jest bezwzględnie nieważna i nie wywołuje jakiegokolwiek skutku wobec PARTNERA.
 2. Anulowanie przyjazdu do HOTELU (cancellation) jest możliwe tylko wówczas, gdy OFERTA i VOUCHER wyraźnie tak stanową, określając warunki zwrotu ceny – UWAGA! PARTNER NIE GWARANTUJE, IŻ W PRZYPADKU ANULOWANIA PRZYJAZDU GOŚCIOWI ZOSTANIE ZWRÓCONA CAŁA ZAPŁACONA CENA – SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBLICZENIA WYSOKOŚCI ZWRÓCONEJ CENY ZAWIERA OFERTA LUB VOUCHER.
 3. Niepojawienie się osoby wskazanej w VOUCHERZE bez uprzedniego anulowania przyjazdu w trybie określonym w OFERCIE lub VOUCHERZE bądź pojawienie się innej osoby niż wskazanej w VOUCHERZE nie uprawnia do jakiegokolwiek zwrotu ceny; GOŚĆ odpowiada za dokładne podanie danych osób osoby uprawnionej, w szczególności za podanie jej imienia i nazwiska w sposób identyczny z dokumentem tożsamości, na podstawie którego osoba ta będzie dokonywać rejestracji w HOTELU – HOTEL uprawniony jest do odmowy świadczenia USŁUG HOTELOWYCH na rzecz osoby, której dane osobowe wskazane w dowodzie tożsamości nie są w pełni zgodne z danymi wskazanymi na VOUCHERZE – GOŚĆ nie jest uprawniony w takim wypadku do zwrotu jakiejkolwiek części ceny; PARTNER nie odpowiada w takim wypadku za szkodę (rzeczywistą, bezpośrednią, pośrednią lub utracone korzyści), którą w wyniku odmowy świadczenia USŁUG HOTELOWYCH dozna osoba wskazana w VOUCHERZE bądź jakakolwiek osoba trzecia.
 4. Każdy z HOTELI świadczących USŁUGI HOTELOWE spełnia wszelkie wymagania określone w powszechnie obowiązujących przepisy prawa, w szczególności posiada niezbędne koncesje, licencje i zezwolenia.
 5. Za pośrednictwem aplikacji możliwe jest wyłącznie zawarcie UMOWY o świadczenie USŁUG HOTELOWYCH. Zawarcie umowy o świadczenie jakichkolwiek innych usług, w szczególności USŁUG TURYSTYCZNYCH jest zabronione, a w razie dokonania tej czynności, bezwzględnie nieważne i nie wywiera jakichkolwiek skutków pranych prawnych w stosunku do PARTNERA. Świadczenie jakichkolwiek dodatkowych usług, niestanowiących USŁUG HOTELOWYCH odbywa się bez udziału APLIKACJI lub PARTNERA i następuje bezpośrednio pomiędzy GOŚCIEM a HOTELEM. PARTNER w żadnym stopniu nie umożliwia, nie zachęca i nie odpowiada za tak zawarte umowy, w szczególności za ich wykonanie, nienależyte wykonanie bądź niewykonanie.
 6. PARTNER nie gwarantuje minimalnego poziomu dostępności APLIKACJI. Możliwe jest zarządzanie niezapowiedzianych przerw technicznych w jej funkcjonowaniu. PARTNER nie odpowiada za szkodę wyrządzoną niedostępnością APLIKACJI z jakichkolwiek przyczyn. GOŚĆ zobowiązany jest do posiadania kopii VOUCHERA oraz innych dokumentów określających warunki świadczenia USŁUG HOTELOWYCH pozwalających na ich odtworzenie poza APLIKACJĄ, w szczególności w formie tzw. printscreenów.

5.
PŁATNOŚĆ

 1. Mechanizm płatności zapewnia operator płatności – ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach, Polska.
 2. Zapłata za USŁUGĘ TURYSTYCZNĄ jest równoznaczna z zawarciem UMOWY. GOŚĆ zobowiązany jest do zapłaty całości ceny z góry, w sposób wskazany w APLIKACJI. Zapłata za USŁUGĘ HOTELOWĄ z dołu lub na miejscu, po przybyciu do HOTELU jest niemożliwa.
 3. Warunki świadczenia usług płatniczych przez ING BANK ŚLĄSKI dostępne są pod tym linkiem.
 4. Środki pieniężne przelewane są bezpośrednio na kontro PARTNERA, z którego PARTNER zobowiązany jest następnie – na warunkach określonych w umowie zawartej przez PARTNERA z HOTELEM – do zapłaty za USŁUGĘ HOTELOWĄ na rzecz HOTELU. PARTNER ponosi odpowiedzialność za zapłatę ceny w odpowiednim terminie oraz za szkodę wyrządzoną osobie wskazanej w VOUCHERZE za jakiekolwiek uchybienia w tym zakresie.
 5. Operator płatności realizuje swą usługę w czasie rzeczywistym,
 6. Odpowiedzialność za działania i zaniechania operatora płatności ponosi PARTNER.
 7. W przypadku, gdy stwierdzone zostanie wykonanie transakcji kradzioną lub utraconą kartą płatniczą lub kredytową postępowanie reklamacyjne prowadzi operator płatności.
 8. YOUBID nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieuprawnionego użycia karty płatniczej lub kredytowej. W przypadku wykrycia takiej okoliczności, należy niezwłocznie zawiadomić o tym YOUBID.
 9. PARTNER zobowiązany jest do wystawienia wszelkich dokumentów związanych z rozliczeniem płatności, w szczególności rachunków lub faktur VAT w sposób i w terminach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

6.
REJESTRACJA W HOTELU

 1. Po przybyciu do HOTELU osoba wskazana w VOUCHERZE zobowiązana jest poddać się procedurze rejestracji, zgodnej z polityką przyjętą w danym HOTELU.
 2. Rejestracja w HOTELU, w szczególności wypełnienie jakichkolwiek dokumentów nie wpływa w żaden sposób na UMOWĘ, na podstawie której HOTEL zobowiązany jest świadczyć USŁUGI HOTELOWE, w szczególności nie prowadzi do zawarcia kolejnej umowy – bezpośrednio pomiędzy tą osobą a HOTELEM. VOUCHER stanowi wystarczającą podstawę do uzyskania od HOTELU USŁUGI HOTELOWEJ, co nie oznacza, iż HOTEL nie jest uprawniony do pobrania ww. danych osobowych (HOTEL staje się administratorem danych osobowych zamieszczonych w ww. drukach – PARTNER w żaden sposób nie przetwarza tych danych osobowych).
 3. Osoba wskazana w VOUCHERZE jest uprawniona do żądania świadczenia USŁUG HOTELOWYCH bezpośrednio od HOTELU i bezpośrednio na swoją rzecz.

7.
ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Wszelkie roszczenia lub skargi przeciwko PARTNEROWI należy skierować niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od momentu zaistnienia podstawy do ich sformułowania, pod rygorem utraty uprawnienia lub roszczenia.
 2. PARTNER informuje, iż GOŚCIE z Europejskiego Obszaru Gospodarczego uprawnieni są do złożenia wniosku o rozwiązanie jakiegokolwiek sporu związanego z realizacją Umowy lub świadczeniem USŁUG Turystycznych za pośrednictwem platformy internetowego rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej znajdującej się pod adresem http://ec.europa.eu/odr. Niemniej jednak zachęcamy GOŚCI do informowania PARTNERA o wszelkich problemach i kontaktowanie się z działem obsługi w drodze postępowania reklamacyjnego. Reklamacje można zgłaszać pod adresem e-mail . PARTNER zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na reklamację niezwłocznie, nie później niż 21 dni od momentu jej przesłania. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis zdarzenia. PARTNER uprawniony jest do występowania z wnioskiem o uzupełnienie opisu zdarzenia.
 3. Prawem właściwym dla UMÓW jest wyłącznie prawo polskie, wszelkie spory związane z ich wykonaniem rozstrzygane są wyłącznie przez sądy polskie – sądem właściwym miejscowo jest zaś sąd w Gliwicach.
 4. PARTNER odpowiedzialny jest wyłącznie za szkody rzeczywiste – bezpośrednio związane z realizacją UMOWY, z zastrzeżeniem, iż jego odpowiedzialność nie może przekroczyć dziesięciokrotności ceny zapłaconej przez GOŚCIA za USŁUGĘ HOTELOWĄ z realizacją której bezpośrednio wiąże się powstanie szkody. Ograniczenie odpowiedzialności obejmuje wszelkie zdarzenia, niezależnie czy wynikają one z naruszenia warunków umowy czy też norm powszechnie obowiązujących i niezależnie od rodzaju odpowiedzialności i stopnia winy PARTNERA lub osób trzecich, za działalność których ponosi on odpowiedzialność. PARTNER nie odpowiada za szkody pośrednie, ewentualne i utracone korzyści.
 5. Powyższe zastrzeżenia nie uchybiają uprawnieniom GOŚCI lub osób trzecich przyznanym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w miejscu ich pobytu. W szczególności GOŚCIE z Europejskiego Obszaru Gospodarczego uprawnieni do skorzystania ze wszystkich uprawnień przyznanych przez te przepisy (w szczególności w zakresie rozszerzającym ochronę konsumentów) a także wytoczenia powództwa w sposób zgodny z przepisami dla nich właściwymi.
 6. PARTNER nie udziela jakichkolwiek gwarancji przydatności USŁUG dla dalszych celów.

8.
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Zarówno APLIKACJA, jak i wszelkie inne oprogramowanie wykorzystywane do zawierania UMÓW objęte jest ochroną wynikającą z prawa autorskiego i innych praw własności intelektualnej. Wszelkie prawa z tym związane należą wyłącznie i niepodzielnie do YOUBID. Żadne z postanowień REGULAMINU lub LICENCJI nie mogą być odczytywane jako całkowite lub częściowe przekazanie tych praw osobom trzecim.
 2. Zabrania się ingerowania w kod źródłowy i jakiekolwiek inne składniki APLIKACJI, a także kopiowania wykorzystywania, publikowania lub wykorzystywania jej w jakikolwiek inny sposób bez wyraźnej, uprzedniej, pisemnej (pod rygorem nieważności zgody YOUBUD).
 3. Szczegółowe warunki licencyjne określa osoby dokument dostępny w APLIKACJI – LICENCJA.
 4. APLIKACJA umożliwia dodawanie opinii i recenzji. Zamieszczenia jakiekolwiek utworu (zdjęcia, wideo lub tekstu objętego prawem autorskim) jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o posiadaniu praw autorskich w zakresie pozwalającym na zgodne z prawem dokonanie tej czynności, a także z udzieleniem YOUBID nieodpłatnej, niewyłącznej globalnej licencji na czas nieoznaczony, bez prawa do wcześniejszego wypowiedzenia (w zakresie dozwolonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa) na polach eksploatacji obejmujących ich wykorzystanie w aplikacji, rozpowszechnianie, kopiowanie, publiczne wyświetlanie na nieograniczonej liczbie urządzeń i udostępnienia z prawem do udzielenia sublicencji na tożsamych warunkach. YOUBID w żaden sposób nie staje się właścicielem utworów dodanych przez osoby trzecie. Osoby te są odpowiedzialne za jakiekolwiek naruszenia praw autorskich, a także za zwolnienie YOUBID ze wszelkiej odpowiedzialności i za wstąpienie do procesu w jego miejsce. YOUBID zastrzega sobie prawa do usunięcia jakichkolwiek treści zamieszczanych przez osoby trzecie bez podania przyczyny, bez uprzedzenia i bez konieczności zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu.

9.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W APLIKACJI – z zastrzeżeniem §3 ust. 2 REGULAMINU – przetwarzane są wyłącznie imię, nazwisko, adres e-mail, historia dokonanych czynności oraz – po wyrażeniu zgody – dane o lokalizacji urządzenia -GOŚCIA lub osoby trzeciej, jako dane osobowe. Administratorem danych osobowych jest PARTNER.
 2. W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych, PARTNER wdrożył wszelkie wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa środki ochrony danych osobowych.
 3. Dane osobowe GOŚCI lub osób trzecich przekazywane są HOTELOM, a także dostawcom usług płatniczych.
 4. Szczegółowe postanowienia w zakresie danych osobowych zawarte zostały w POLITYCE PRYWATNOŚCI YOUBID.

10.
POSTANOWIENIA RÓŻNE

 1. YOUBID jest uprawniony do jednostronnej zmiany REGULAMINU w każdym czasie. O proponowanej zmianie REGULAMINU każdy z GOŚCI zostanie poinformowany w wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany podczas rejestracji konta w APLIKACJI z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Każdy z GOŚCI może wyrazić sprzeciw w stosunku do wprowadzanych zmian w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail:. Sprzeciw jest równoważny z wypowiedzeniem REGULAMINU i usunięciem konta w APLIKACJI – VOUCHERY zakupione do tego momentu pozostają w mocy i są realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich zakupu. Brak sprzeciwu jest równoznaczny z akceptacją zmian w REGULAMINIE.
 2. REGULAMIN został pierwotnie sporządzony w języku polskim, a następnie przetłumaczony na inne języki. W razie jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy różnymi wersjami językowymi, decydujące znaczenie należy nadawać wersji sporządzonej języku polskim.
 3. W przypadku, w którym PARTNEREM nie jest YOUBID, YOUBID oświadcza, iż podmiot ten jest wyłącznie odpowiedzialny za swe działania i zaniechania.
 4. GOŚCIOWI będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od UMOWY zawartej na odległość na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa bez podania przyczyny. Odstąpienie od UMOWY następują poprzez złożenia odpowiedniego oświadczenia na adres e-mail PARTNERA: . Prawo opisane w niniejszym akapicie jest ograniczone lub wyłączone w zakresie, w jakim bezwzględnie obowiązujące GOŚCIA przepisy prawa to dopuszczają.