Click here for the English version

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
NR 1/2019
przyjęta 31 marca 2019 r.
obowiązująca od 31 marca 2019 r.

Poszanowanie prywatności użytkowników APLIKACJI ma dla nas szczególne znaczenie. Dlatego pragniemy Cię poinformować, że dane gromadzone w naszych bazach danych wykorzystujemy tylko i wyłącznie do celów świadczenia usług.

Akceptacja niniejszego dokumentu jest niezbędnym warunkiem korzystania z APLIKACJI. Brak zgody na któregokolwiek z postanowień oznacza bezwzględny obowiązek zaprzestania korzystania z APLIKACJI i obowiązek jej odinstalowania.

POZNAJMY SIĘ

Administratorem danych osobowych gromadzonych w aplikacji mobilnej YOUBID („APLIKACJA”) jest YOUBID Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, Polska lub podmiot wskazany w APLIKACJI jako ‘AGENT KRAJOWY YOUBID’ („ADMINISTRATOR”).

Pełne dane rejestrowe ADMINISTRATORA: YOUBID Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 10, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000746609. Akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 6312681378i REGON 381134780,, z kapitałem zakładowym w wysokości 100 000,00 zł.

Dane kontaktowe ADMINISTRATORA: YOUBID SP. Z O.O., ul. Zwycięstwa 10, 44-100 Gliwice, e-mail: tel.+62811770928

Do korzystania z APLIKACJI niezbędne jest urządzenie z zainstalowanym systemem iOS, Android lub Windows Phone, a także połączenie z siecią internetem (użytkownik APLIKACJI pokrywa koszty transmisji danych zgodnie z cennikiem swojego dostawcy). APLIKACJĘ można pobrać ze Sklepu Google Play (Android), Apple Appstore (iOS) lub z Microsoft Store (Windows Phone). Aplikacja jest darmowa; nabywane przez nią usługi są odpłatne. Użytkownik APLIKACJI może ją w każdym momencie odinstalować. Warunki nabywania usług oraz sposób i konsekwencje jej odinstalowania określa odrębny dokument – https://youbid.app/privacy-cookies-policy/ dostępny tutaj.

Postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie stanowią uzupełnienie odpowiednich regulacji Google Play Store, Apple Appstore lub Microsoft Store. Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania tych podmiotów oraz przestrzegania przez nie przepisów prawa.

Miej na uwadze, że w dziedzinie przetwarzania danych osobowych przestrzegamy przepisów prawa, które bezwzględnie obowiązują w miejscu, w którym korzystasz z APLIKACJI, ponadto – w celu podwyższenia standardów ochrony danych osobowych – zdecydowaliśmy, by niezależnie od tego, stosować najbardziej kompleksową regulację prawną w tym zakresie – RODO (czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Korzystanie z APLIKACJI jest możliwe na dwa sposoby.

W ramach pierwszego, nie jest konieczne zarejestrowanie konta użytkownika; wystarczy podać swój adres e-mail, na który zostanie przesłany zakupiony przez Ciebie VOUCHER. Podczas zakupu VOUCHERA konieczne będzie ponadto podanie imienia i nazwiska osoby uprawnionej do korzystania z VOUCHERA.

Korzystanie z APLIKACJI jest możliwe również po zarejestrowaniu konta użytkownika i podaniu następujących danych osobowych – imienia, nazwiska, adresu e-mail. APLIKACJA NIE UMOŻLIWIA PODANIA JAKICHKOLWIEK INNYCH DANYCH OSOBOWYCH, w szczególności adresu zamieszkania lub numeru telefonu. Ponadto podczas korzystania z APLIKACJI zbierane są informacje następujące informacje kojarzone z użytkownikiem:

  • imię i nazwisko użytkownika oraz adres e-mail;
  • imię i nazwisko osoby uprawnionej do skorzystania z VOUCHERA;
  • historia dokonanych czynności, w szczególności zakupionych VOUCHERÓW.

APLIKACJA – po uzyskaniu zgody użytkownika – może uzyskać do następujących danych przechowywanych w pamięci urządzenia, na którym została zainstalowana:

  • dane o lokalizacji urządzenia, na którym zostaje uruchomiona APLIKACJA

Jeżeli w trakcie zakupu usługi zostaną podane dane osobowe osób trzecich, wówczas będą one przetwarzane analogicznie – w sposób podany powyżej.

Ponadto APLIKACJA podczas korzystania z niej przez użytkownika zbiera statystyki dotyczące jej wydajności oraz informacji o błędach. Informacje te są anonimowe, co oznacza, że nie są powiązane z konkretnym użytkownikiem i nie stanowią danych osobowych. Informacje te są wykorzystywane w celu rozwoju APLIKACJI i poprawiania błędów w jej funkcjonowaniu.

Dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie. APLIKACJA nie pozyskuje jakichkolwiek danych osobowych od innych podmiotów – w tym z publicznie dostępnych rejestrów  by je następnie powiązać z innymi informacjami o Tobie.

JAK WYKORZYSTUJEMY DANE?

Twoje dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w celu świadczenia usług, które zakupisz poprzez APLIKACJĘ. Bez Twej wyraźnej zgody nie wykorzystujemy ich w jakichkolwiek innych celach, np. marketingowych. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W INNYCH CELACH MOŻE BYĆ WYCOFANA W KAŻDEJ CHWILI BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

KOMU PRZEKAZUJEMY DANE?

Jeżeli w danym państwie sprzedawcą usług jest osoba trzecia, niezależna od YOUBID, wówczas dane osobowe wprowadzone przez Ciebie do APLIKACJI przekazywane są tej osobie. Ponadto dane osobowe przekazujemy innym podmiotom trzecim, ale tylko wówczas, gdy zdecydujesz się nabyć jakąkolwiek usługę poprzez APLIKACJĘ – wówczas Twoje dane osobowe – i ewentualnie dane osób, na rzecz których usługi mają być świadczone-   (to jest: imię, nazwisko, adres e-mail) przekazujemy najpierw do dostawcy usług płatniczych – ING BANK ŚLĄSKI z siedzibą w Katowicach, Polska,a następnie do hotelu, który będzie bezpośrednio świadczył zakupione usługi.

Z każdym podmiotem, któremu przekażemy Twoje dane zawieramy umowę powierzenie przetwarzania danych osobowych ustanawiającą zasady regulujące ten proces oraz odpowiednie zabezpieczenia prywatności.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

APLIKACJA przetwarza dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do zawarcia i należytego wykonania umowy zawartej w momencie utworzenia konta użytkownika (por. REGULAMIN YOUBID), a także umów o świadczenie usług (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – PODANIE TYCH DANYCH JEST NIEZBĘDNE DO REALIZACJI WW. CZYNNOŚCI – ICH BRAK UNIEMOŻLIWIA KORZYSTANIE Z APLIKACJI I ZAKUP USŁUG.

Ponadto, przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji naszych, uzasadnionych interesów – przede wszystkim do obrony roszczeń składanych przez użytkowników przeciwko YOUBID, osobom trzecim, w szczególności hotelom (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych – podstawą prawną wszelkich działań z tym związanych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Dane osobowe przetwarzamy przez czas równy istnieniu konta użytkownika, a także przez okres co najmniej trzech lat po jego usunięciu (z jakiegokolwiek powodu), chyba że okres przedawnienia roszczeń wnoszonych przez użytkowników przeciwko YOUBID lub osobom trzecim bądź przez YOUBID lub osoby trzecie przeciwko użytkownikom jest dłuższy.

JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?

Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo do dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii, prawo do ich sprostowania lub uzupełnienia – a w przypadkach, w których jest to przewidziane przez RODO – do ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Nie z każdego w powyższych praw można skorzystać w każdym wypadku. Żądać sprostowania lub uzupełnienia danych można wtedy, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne. Usunąć dane jesteśmy zobowiązani tylko wtedy, gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane bądź gdy zgoda na ich  przetwarzanie zostanie cofnięta, ewentualnie – w zakresie wskazanym przez RODO – gdy zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Ponadto, gdy zebrane dane osobowe są nieprawidłowe, można żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych, a gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą lub gdy dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego – w zakresie wskazanym w RODO – możliwe jest złożenie sprzeciwu.

Każda z osób, których dane osobowe dotyczą ma prawo wnieść skargę do właściwego w danym kraju organu nadzorczego, a ponadto – do sprawującego nadzór nad YOUBID – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska.

ZMIANY

W razie jakichkolwiek zmian w niniejszym dokumencie, jego nowa wersji będzie dostępna dla użytkowników APLIKACJI wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie. Wszelkie zmiany będą obowiązywać po upływie 30 dni od momentu poinformowania użytkowników. Każdy z użytkowników APLIKACJI będzie uprawniony do wyrażenia sprzeciwu na wprowadzenie zmian poprzez odinstalowanie APLIKACJI i usuniecie konta użytkownika w sposób określony w REGULAMINIE YOUBID.

Kwestie objęte niniejszą polityką prywatności regulowane są wyłącznie przez przepisy prawa polskiego i podlegają rozpatrzeniu przez polskie sądy, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w miejscu korzystania z APLIKACJI przez użytkownika stanowią inaczej, W SZCZEGÓLNOSCI UŻYTKOWNICY Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO SĄ UPRAWNIENI DO SKORZYSTANIA ZE WSZYSTKICH UPRAWNIEŃ PRZYZNANYCH PRZEZ TE PRZEPISY (W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE ROZSZERZAJĄCYM OCHRONĘ KONSUMENTÓW) A TAKŻE WYTOCZENIA POWÓDZTWA W SPOSÓB ZGODNY Z PRZEPISAMI DLA NICH WŁAŚCIWYMI. ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY NIE MA NA CELU OGRANICZENIA PRAW PRZYZNANYCH TYM OSOBOM.

Niniejszy dokument został sporządzony w języku polskim, a następnie przetłumaczony na inne języki. W razie jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy poszczególnymi wersjami językowymi, rozstrzygające znaczenie należy nadawać postanowieniom sporządzonym w języku polskim.